Email đăng nhập


Mật khẩu


        Đăng Nhập
Bobi
Diễn đàn chung

Số bài viết: 625

Số bình luận: 655

Điểm: 656


Dinh dưỡng

Những xu hướng dinh dưỡng sẽ "lên ngôi" trong năm 2013

Các lo?i th?c ph?m lành m?nh, ít ch?t béo và nh?ng ch? dô an kiêng m?i ... có l?i cho s?c kh?e chính là xu hu?ng dinh du?ng nam 2013.

H?t quinoa: V?i thành ph?n ch?a nhi?u can-xi và ch?t s?t hon g?o, lúa mì hay y?n m?ch, ch?a nhi?u ch?t d?m và ch?t xo hon nh?ng lo?i h?t ngu c?c khác, quinoa du?c xem nhu m?t lo?i th?c ph?m có th? giúp ngan ng?a các b?nh v? tim m?ch, c?i thi?n s?c kh?e xuong và rang.
Gluten là h?n h?p hai protein g?m gliadin và glutenin. Gluten có trong các s?n ph?m bánh, du?c dùng d? thay th? th?t ho?c b? sung nhu ch?t ph? gia th?c ph?m vào nhi?u lo?i d? an ch? bi?n s?n. Dù các nghiên c?u cho th?y 6% ngu?i d? ?ng v?i gluten nhung gluten v?n là nhóm th?c ph?m hàng d?u du?c tiêu th? trong nam t?i.
Tru?c dó, ch? d? an kiêng theo công th?c là xu hu?ng ph? bi?n c?a nh?ng ngu?i mu?n gi?m cân. Nhung nay, xu hu?ng này dã nhu?ng ch? cho “ch? d? an lo?i tr?”, nghia là c?t gi?m du?ng, b?t m?, ch?t béo, s?a ho?c b?t c? ch?t béo nào khi ch? bi?n d? an.
Th?c ph?m h?u co. Trong khi các nhà khoa h?c ti?p t?c tranh lu?n v? d? tài th?c ph?m h?u co có lành m?nh hay không, thì ngu?i tiêu dùng v?n s? d?ng theo tiêu chí riêng c?a h?. Cu?c kh?o sát g?n dây cho th?y 58% ph? n? ch?n th?c ph?m h?u co d? ch? bi?n các món an chính. T? nam 2013-2015, theo d? doán c?a AllRecipes.com, nhu c?u s? d?ng th?c ph?m h?u co có th? tang thêm 50%.
An sáng ngày càng quan tr?ng. 8 trong s? 10 ngu?i M? nói r?ng an sáng khi?n h? kh?e m?nh hon và ch?ng du?c nhi?u b?nh t?t hon. Do dó, xu hu?ng nam 2013 s? t?p trung nhi?u vào công th?c, th?c ph?m và nh?ng chú ý cho b?a sáng.
Th?ch rau câu dang tr? thành m?t trong nh?ng món an du?c ua chu?ng. Huong li?u t? nhiên, ít ch?t béo và ít calo du?c dùng d? làm món tráng mi?ng d?p, màu s?c t? nhiên s? th?c s? là xu hu?ng m?i vào nam 2013.
            0      3 năm
  

Gửi bài này đến bạn bè Chia sẻ trên Goole Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên BanBe Chia sẻ trên Linkhay Chia sẻ trên ZingMe Chia sẻ trên MySpace Về trang chủ laisuat.vn
kham-trong-nuoc kham-quoc-te


Đang Trực Tuyến
Số người online
2599
Lượt truy cập
0