TỪ ĐIỂN Y KHOA - XÉT NGHIỆM


Xét nghiệm công thức máu

Xét nghi?m công th?c máu là gì?

- Xét nghi?m công th?c máu (CTM) là d?m s? lu?ng và t? l? t?ng lo?i t? bào có trong máu. Thu?ng xét nghi?m CTM du?c th?c hi?n b?ng máy d?m t? d?ng, m?t kho?ng m?t phút.

- Ngu?i ta tính s? lu?ng t?ng lo?i t? bào nhu h?ng c?u, b?ch c?u và ti?u c?u có trong m?t don v? th? tích máu (thu?ng là mm3). Xét nghi?m CTM là xét nghi?m máu don gi?n nh?t, là m?t lo?i xét nghi?m thu?ng qui trong b?nh vi?n (t?t c? b?nh nhân nào n?m b?nh vi?n d?u ph?i làm xét nghi?m này).

Xét nghi?m công th?c máu (CTM) du?c dánh giá nhu th? nào?

Thu?ng xét nghi?m CTM có nh?ng giá tr? sau dây :

- S? t? bào b?ch c?u. Là s? lu?ng t? bào b?ch c?u có trong m?t th? tích máu. Giá tr? này thay d?i nho nh? tu? theo phòng xét nghi?m. Thu?ng s? lu?ng t? bào b?ch c?u dao d?ng trong kho?ng 4300-10800/mm3. Ho?c cung có th? di?n gi?i theo don v? qu?c t? khác là 4,3-10,8 X 109/lít.

- Phân tích t? d?ng t?ng lo?i t? bào b?ch c?u khác nhau. Máy s? phân tích và tính ra t? l? ph?n tram t?ng lo?i t? bào b?ch c?u thu?ng du?c chia thành b?ch c?u h?t (granulocytes),  b?ch c?u limpho ( lymphocytes), b?ch c?u don nhân(monocytes), b?ch c?u ái toan ( eosinophils), và b?ch c?u ái ki?m (basophils).

- S? t? bào h?ng c?u: Là s? lu?ng t? bào máu d? trong máu. Bình thu?ng s? lu?ng h?ng c?u thay d?i trong kho?ng 4.2 - 5.9 tri?u t? bào/mm3. Ngoài ra, s? lu?ng h?ng c?u có th? du?c di?n gi?i b?ng cách khác, tính theo don v? qu?c t? s? lu?ng h?ng c?u là 4.2 - 5.9 x 1012 h?ng c?u/ lít.

- Hemoglobin (Hb). Là lu?ng hemoglobin có trong m?t don v? th? tích máu. Hemoglobin b?n ch?t là phân t? protein có trong h?ng c?u, nhi?m v? là chuyên ch? Oxi (du?ng khí) và làm cho máu có màu d?. Bình thu?ng lu?ng hemoglobin thay d?i tu? theo gi?i, ? nam lu?ng hemoglobin là 13 - 18 gram/ dl, còn ? n? là 12 – 16/dl ( tính theo don v? qu?c t? 8.1 - 11.2 mmol/lít ? nam, và 7.4 - 9.9 mmol/lít ? n?).

- Hematocrit (Hct).  Là t? l? gi?a th? tích h?ng c?u so v?i th? tích máu toàn ph?n. T? l? c?a hematocrit thay d?i tu? theo gi?i, 45 - 52% ? nam và 37 - 48% ? n?.

- Th? tích h?ng c?u trung bình (MCV). Ðu?c tính b?ng cách chia hematocrit cho s? lu?ng h?ng c?u. Bình thu?ng MCV vào kho?ng 86 - 98 femtolit.

- Lu?ng hemoglobin trung bình trong h?ng c?u (MCH). Ðu?c tính b?ng cách chia lu?ng hemoglobin cho s? lu?ng h?ng c?u. Bình thu?ng MCH là 27 - 32 picogram.

- N?ng d? hemoglobin trung bình trong h?ng c?u (MCHC). Ch? s? này du?c tính b?ng cách chia n?ng d? hemoglobin cho hematocrit. Giá tr? bình thu?ng c?a MCHC là 32 - 36%.

- Ð? r?ng c?a s? phân b? h?ng c?u (RDW).  Nói lên s? thay d?i c?a kích thu?c h?ng c?u. Con s? càng l?n nói lên s? thay d?i kích thu?c h?ng c?u càng nhi?u. Bình thu?ng tr? s? RDW là 11-15.

- Ti?u c?u: Ti?u c?u th?t ra nó không ph?i là m?t t? bào hoàn ch?nh, mà nó thu?ng là nh?ng mãnh v?n c?a tuong bào thành l?p t? trong tu? xuong, còn du?c g?i là megakaryocyte. Ti?u c?u gi? vai trò chính trong vi?c thành l?p c?c máu dông. Bình thu?ng s? lu?ng ti?u c?u thay d?i trong kho?ng 150,000 - 400,000/ mm3 (150 - 400 x 109/lít).

Bacsigiadinh.vn

need cash fast in sa
need cash fast in sa
need cash fast in sa
need cash fast in sa
Gửi bài này đến bạn bè Chia sẻ trên Goole Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên BanBe Chia sẻ trên Linkhay Chia sẻ trên ZingMe Chia sẻ trên MySpace Về trang chủ laisuat.vn
kham-trong-nuoc kham-quoc-te
Tin Đọc Nhiều Nhất
TÌM MUA XE NHANH
Xe
Giá
Hãng
Dòng
Tĩnh
Tin Tức
Phòng Bệnh
Giới Tính
Dinh Dưỡng
Tivi Bác sĩ
Kiến Thức Y Học
Từ Điển
Sổ Tay Sức Khỏe
Đăng nhậpX
Email đăng nhập:
Mật khẩu: